Opłaty

OPŁATY

Wg UCHWAŁY NR VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich”
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
1. Ustala się następującą odpłatność miesięczną za pobyt dziecka:
1. w żłobku jednozmianowym – 270 zł
2. w żłobku dwuzmianowym – 300 zł

2. Odpłatność za drugie dziecko z danej rodziny, uczęszczające do żłobka obniża się o 50%, a na każde kolejne z danej rodziny o 75%.

W żłobkach miejskich obowiązuje dzienna maksymalna stawka żywieniowa w wysokości:
1) w żłobku jednozmianowym – 4,50 zł,
2) w żłobku dwuzmianowym – 4,70 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto żłobka:
94 1020 4795 0000 9802 0278 1441

Nr konta dla Rodziców dzieci z grupy RPO: 47 1020 4795 0000 9302 0383 1393

Prosimy koniecznie podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza.